Når naboskabet knirker

closed white wooden gate

En af de hyppigste grunde til at advokater bliver blandet ind i nabostridigheder er helt uforståelig, fordi der findes allerede procedurer og præcedenser for, hvordan stridighederne løses. Oftest er det spørgsmålet om højden på hegn i skel, der er grunden til, at advokater bliver involveret. Mærkværdigt. Vi skulle tro, at vi alle kan efterleve loven. Og når det handler om højde på hegn i skel, så er det lokalplanen, der er lov.

Alle kommuner har en planlov

Enhver kommune har pligt til at udarbejde lokalplaner, for de områder, som de vil inddrage i deres by. Lokalplanerne skal i offentlig høring – indvendinger og forslag skal vurderes og indarbejdes i lokalplanen. Men når en lokalplan er vedtaget, så gælder den altså som lov. Ofte beskriver lokalplanerne ikke kun, hvordan anvendelsen af de nye områder skal være. De beskriver ofte også det æstetiske udtryk, som kommunen gerne vil have, at området giver.

Og når det handler om et nyt beboelsesområde og dermed udstykning af nye byggegrunde, så bliver højden på hegnene i skellene altså defineret af kommunen. Så, der er ikke – eller bør ikke være – diskussion om, hvor højt et hegn i skellet skal være! Men det sker. Og det kan have noget at gøre med at en part føler, at hegnet ikke er højt nok. Eller at han / hun kan føle sig overvåget, fordi hegnet er for lavt.

Strid mellem naboer

Du kan godt se, at der kan være forskellige grunde til, at der opstår en nabostrid – kun på grund af hegnets højde. Den ene nabo mener, hegnet er for lavt. Den anden mener, det er for højt. Og hvad gør de to parter udover at skændes om højder på hegnet i skel?

Den ene henvender sig til en specialiseret advokat – oftest en lokal advokat, der er kendt for at håndtere nabostridigheder. Den anden går ned til kommunens byplanlæggere og beder om at få den seneste lokalplans afsnit om højde på hegn i skel, at se. Og så skændes naboerne videre. Lige indtil advokaten bliver træt af at føre korrespondance med den ene og den anden – uden resultat. Han indkalder derfor hegnssynet i henhold til vores hegnslov.

Er der hævd i spil?

Et hegnssyn består af en repræsentant fra kommunen, en landmåler og en advokat. De møder op, på det sted, hvor nabostriden udspiller sig – og her vurderes også evt. implikationer med den såkaldte hævd – se her. Landmåleren måler skellet – og hegnets højde! Kommunens repræsentant noterer, hvad landmåleren oplyser. Juristen noterer også. Og udfaldet af opmålingen bliver bestemmende for, hvad der så skal ske.

Og ja, oftest vil der ske det, at lokalplanens bestemmelser skal implementeres – og de stridende naboer skal betale for det. Om de vil det eller ej. Når udfaldet af hegnssynets besøg er blevet kommunikeret til de to parter i den pågældende nabostrid, så har de et bestemt antal dage, hvor de kan gøre indsigelser.

Indsender de ikke indsigelser, så forventes det, at hegnssynets beslutning bliver implementeret indenfor ganske få uger. Sådan er vores hegnslov. Og sådan er vores lokalplaner skruet sammen. Og grunden til det er, at vi gerne ser, at alle kan leve i fred og ro – i smukke omgivelser – uden at skulle strides med naboen.